හුස්මත් | Husmath - Dilshan Weerasinghe Video


Download හුස්මත් | Husmath - Dilshan Weerasinghe mp3


හුස්මත් එකටම වැටෙන තරම් 
ලංවී සිටියට සිතම අරන් 
මංවත් දන්නෑ මට මෙතරම් 
ආදරයක් දෙනවා නුබනම්...//


දැනුනානම් මට ඔය හිත මුලදී 
එදත් අද වගේ මයි මම ඔබගේ 
ලන්වුනු තරමට සිහිනෙන් සිහිවී 
ජීවිතයම ඔබ විතරයි මාගේ...//


නැවතී හැම සිතුවිල්ලක් ගානේ 
ජීවිතයක් ඇයි ජීවත් කෙරුවේ 
කීවා මගෙ ඇස් මොහොතක් ගානේ 
ඔබමයි මගේ සිත හරියට කීවේ...//

හුස්මත් එකටම වැටෙන තරම් 
ලංවී සිටියට සිතම අරන් 
මංවත් දන්නෑ මට මෙතරම් 
ආදරයක් දෙනවා නුබනම්...//